ប្រឡូកសិល្បៈជាង​ ២០ឆ្នាំ នេះ​ជា​រឿង​មួយដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​ព្រាប​ សុវត្ថិ ខូចចិត្តជាខ្លាំង!!!!

កំសាន្ត

និយាយទាំង​ទឹក​មុខ​ស្រពាប់ស្រពោន លាយ​ឡំ​ទឹក​ភ្នែក​រលីងរលោង​ក្នុង​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​​នៅ​មុខ​សារព័ត៌មាន​ជាច្រើន​ពីការ​បញ្ចប់​បញ្ហា​បណ្ដឹង​តវ៉ាពី​សំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋ លោក​ព្រាប សុវត្ថិ បាន​ប្រាប់​ថា​ថ្ងៃ​នេះ​លោក​សប្បាយ​ចិត្តដែល​បាន​មក​ជួបជុំអ្នកភូមិ ប៉ុន្តែពេល​ខ្លះលោក​ក៏​ខូចចិត្តខ្លួន​ឯងដែល​លោក​មិន​បាន​ដឹង ហើយ​អ្នក​ភូមិនាំគ្នា​ធ្វើ​បែបហ្នឹង​ដាក់​លោក។

រឿង​នេះ​ លោកថាបាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្លួនខូច​ចិត្ត​ខ្លាំង​ណាស់។ បញ្ហា​នេះលោកថា ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​យល់ច្រឡំ​រហូត​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​កិត្តិយសលោក ​ដោយសារ​មិន​បាន​ជួបជជែក​ទល់​មុខ​គ្នា​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​ជាមុន រហូត​បញ្ហា​រាល​ដាល​ទៅ​កាន់​សារព័ត៌មាននានា ហើយ​មាន​មហាជនជា​ច្រើន​បាន​ជេរត្មះតិះដៀល​លោកពេញៗ​មាត់។និយាយទាំង​ទឹក​មុខ​ស្រពាប់ស្រពោន លាយ​ឡំ​ទឹក​ភ្នែក​រលីងរលោង​ក្នុង​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​​នៅ​មុខ​សារព័ត៌មាន​ជាច្រើន​ពីការ​បញ្ចប់​បញ្ហា​បណ្ដឹង​តវ៉ាពី​សំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋ លោក​ព្រាប សុវត្ថិ បាន​ប្រាប់​ថា​ថ្ងៃ​នេះ​លោក​សប្បាយ​ចិត្តដែល​បាន​មក​ជួបជុំអ្នកភូមិ ប៉ុន្តែពេល​ខ្លះលោក​ក៏​ខូចចិត្តខ្លួន​ឯងដែល​លោក​មិន​បាន​ដឹង ហើយ​អ្នក​ភូមិនាំគ្នា​ធ្វើ​បែបហ្នឹង​ដាក់​លោក។
រឿង​នេះ​ លោកថាបាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្លួនខូច​ចិត្ត​ខ្លាំង​ណាស់។ បញ្ហា​នេះលោកថា ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​យល់ច្រឡំ​រហូត​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​កិត្តិយសលោក ​ដោយសារ​មិន​បាន​ជួបជជែក​ទល់​មុខ​គ្នា​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​ពី​បញ្ហា​ជាមុន រហូត​បញ្ហា​រាល​ដាល​ទៅ​កាន់​សារព័ត៌មាននានា ហើយ​មាន​មហាជនជា​ច្រើន​បាន​ជេរត្មះតិះដៀល​លោកពេញៗ​មាត់។

ប្រភព៖khmerload

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *