ជួយគាត់ផង! ស៊ែរក៏បាន!គាត់ជាកូនកំព្រា ខិតខំធ្វើការរកលុយជួយគ្រួសារ ឲ្យប្អូនរៀន ឪពុករត់ម៉ូតូឌុប ដល់លូវឈឺធ្ងន់និយាយក៏មិនរួចហូបអីក៏មិនបាន អាណិតខ្លោចចិត្តណាស់ !!គាត់ជាកូនកំព្រា ខិតខំធ្វើការរកលុយជួយគ្រួសារ ឲ្យប្អូនរៀន ឪពុករត់ម៉ូតូឌុប ដល់លូវឈឺធ្ងន់និយាយក៏មិនរួចហូបអីក៏មិនបាន អាណិតខ្លោចចិត្តណាស់ ប្អូនស្រីធ្វើការផង រត់មកមើលគាត់ឈឺផង ស្អែកខ្ញុំនឹងទៅសួរសុខទុក្ខគាត់ បើបងប្អូនមានចិត្តអាណិតគាត់ សូមមេត្តាជួយ តិចក្តីច្រើនក្តី1$ក្តី 5$ក្តីតាមចិត្តមេត្តាផង ពេលនេះគាត់អស់លទ្ធិភាពមើលជំងឺហើយ ពៅជាមនុស្សស្រីតស៊ូដើម្បីគ្រួសារណាស់ ដូចជាមេគ្រួសារដល់លូវឈឺចឹង មិនដឹងគ្រួសារគាត់រំពឹងអ្នកណាទៀតទេ។។។។។ជួយគាត់ផងបងប្អូនគាត់ដុំគីសក្នុងពោះបែកលំពេង
លេខប្អូននាក់ជំងឺ 095353167វឹង 335367 sangsopheABA 001 906708 khievdyna

LEAVE A REPLY